Na czym polega remediacja terenu?

słupki ostrzegawcze przy drodzeRemiediacją terenu nazywa się ogół działań, zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia zanieczyszczeń gruntu, powstałych w wyniku działalności człowieka. W efekcie remiediacji następuje przywrócenie glebie i wodom gruntowym ich wcześniejszych wartości użytkowych. W trakcie remediacji usuwa się, kontroluje lub ogranicza rozprzestrzenianie się substancji, stwarzających zagrożenie dla zdrowia ludzi albo dla środowiska. Wszystkiego, co warto o niej wiedzieć dowiesz się z naszego wpisu.

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia remediacji terenu?

Do oczyszczenia zanieczyszczonego gruntu, czyli remediacji terenu, zobowiązany jest każdy właściciel danego terenu, czyli działki budowlanej, bez względu na jego powierzchnię, chyba że będzie on w stanie udowodnić, że za zanieczyszczenie odpowiada inna osoba. Ponadto obowiązek dokonania remediacji może przejąć regionalny dyrektor ochrony środowiska, jeśli z obowiązku tego nie wywiązuje się właściciel terenu lub osoba wskazana przez niego jako sprawca szkód, jeśli właściciel terenu dokonał zgłoszenia na podstawie art. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy  Prawo ochrony środowiska lub jeśli remediacja musi zostać przeprowadzona natychmiast, ze względu na zagrożenie. Remediacja gruntu polega na przeprowadzeniu specjalistycznych robót inżynierskich. Plan robót musi zostać zatwierdzony w formie decyzji przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Jakie metody remediacji wyróżniamy?

Wyróżnia się kilka metod remediacji terenu ze względu na sposób jej prowadzenia oraz ze względu na miejsce jej przeprowadzania. Remediacja in situ polegać będzie na usuwaniu zanieczyszczenia w miejscu jego występowania, ex situ na wymianie zanieczyszczonego gruntu i zastąpienie go czystym. Ponadto wyróżnia się remediację:

  • fizyczną,
  • termiczną,
  • chemiczną i elektrochemiczną,
  • biologiczną.

Remediacja fizyczna polega na wydobyciu zanieczyszczonej gleby, a następnie jej sortowaniu i oczyszczaniu. Zaletą tej metody jest krótki czas oczyszczania. Remediacja termiczna obejmuje z kolei procesy nisko lub wysokotemperaturowe, takie jak spalanie, odparowanie czy zeszklenie, chemiczna natomiast odmywanie, przemywanie, utlenianie czy solidyfikację. Prowadzone w jej ramach działania mają na celu degradację zanieczyszczeń lub zmianę ich właściwości fizykochemicznych. W trakcie remediacji biologicznej wykorzystuje się naturalne procesy, takie jak bioremediacja czy fitoremediacja. Ważną rolę odgrywają w niej mikooroganizmy oraz rośliny mające zdolność degradacji oraz immobilizacji.

Oferujemy Państwu remediację gruntów oraz wód gruntowych zanieczyszczonych węglowodorami bez konieczności przerywania funkcjonowania budowy. Używamy przenośnych urządzeń oczyszczających, takich jak pompy elektryczne lub pneumatyczne, pompy studzienne, skimmery czy koncentryczne napowietrzanie. Stosujemy filtr piaskowy, z węglem aktywnym oraz biologiczny. Oferowane przez nas oczyszczanie ex-situ to z kolei desorpcja termiczna, zwałowanie, bioremediaca z systemem odzysku i oczyszczania odcieków, system oczyszczania gazów węglowodorowych z zastosowaniem biofiltra lub aktywnego węgla. Dysponujemy najwyższej jakości narzędziami do przesiewania, odsiewania oraz przemywania.