Jakie formalności powinny być dopełnione, aby rozbiórka budynku przebiegła zgodnie z przepisami?

żółta koparka burząca budynekPrawo budowlane określa, że rozbiórka budynku jest rodzajem prac budowlanych. Wynika to z konieczności określenia konsekwencji związanych z wymaganiami określającymi procedury i pozwolenia administracyjne na dokonanie rozbiórki. Formalności te powinny zostać dopełnione zanim rozpoczniemy prace rozbiórkowe i wyburzeniowe.

O jakich formalnościach należy pamiętać, aby dokonać rozbiórki budynku?

Przede wszystkim musimy pamiętać, że prace rozbiórkowe są odpowiednio uregulowane prawnie, w związku z czym ich realizacja wymaga dopełnienia odpowiednich czynności administracyjnych. Jeśli tego nie zrobimy, to możemy spodziewać się nałożenia odpowiednich kar. W związku z tym rozpoczęcie tego rodzaju prac wymaga zgłoszenia w urzędzie planów rozbiórkowych i uzyskania ostatecznej zgody, na przeprowadzenie takich działań. Pozwolenie wydawane jest przez starostę.

Pamiętajmy jednak, że przeprowadzenie rozbiórki musimy zgłosić organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Należy zawrzeć w nim rodzaj, zakres i sposób realizacji prac. Tak informacja musi wpłynąć do właściwego wydziału zanim przystąpimy do realizacji swoich zamierzeń.

Czy zawsze konieczne jest posiadanie pozwolenia?

O pozwolenie na rozpoczęcie rozbiórki musimy ubiegać się w określonych sytuacjach. Jednak istnieją też takie, w których nie ma takiego obowiązku. Nie musimy go mieć jeśli budowle lub budynki nie są wpisane do rejestru zabytków, nie są objęte ochroną konserwatorską, ich wysokość to mniej niż 8 metrów, a odległość od granicy działki nie jest mniejsza niż połowa wysokości. Podobnie nie musimy uzyskiwać takiej zgody w sytuacji, gdy sprawa dotyczy urządzeń budowlanych oraz obiektów, w przypadku których nie wymaga się pozwoleń na budowę, o ile nie są zaliczane jako zabytki.

W określonych sytuacjach może zostać nałoży obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Ma to miejsce, jeśli może ona spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub mienia, wpłynie na pogorszenie stanu środowiska lub uszkodzenie zabytków, spowoduje pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych, czy spowoduje wprowadzenie, utrwalenie lub zwiększenie ograniczeń bądź uciążliwości dla terenów sąsiednich.